Zapomniałeś hasła?

Jeżeli jesteś nowym klientem - załóż konto

TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY:

Twój koszyk jest pusty

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Aby obniżyć ceny wpisz poniżej kod rabatowy.
Jeśli nie znasz kodu uzyskaj go od partnera artbhp.pl,
albo wyszukaj na mapie dystrybucji.

tablica ogłoszeń:
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i nowości na artBHP.pl oraz korzystania z bieżących promocji!
‹‹ Strona główna |  Regulamin

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu towarów, pod adresem www.artbhp.pl, www.reis.pl lub www.rawpol.eu (zwanego dalej „Serwisem”) jest RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Rawie Mazowieckiej 96-200 Julianów 50, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000969687, XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego, NIP: 835-100-17-04, NIP UE: PL8351001704, REGON 750443308 (zwana dalej „RAW-POL”).

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie RAW-POL, w przypadku konsumentów RAW-POL nie zawiera umów na odległość, ani poza lokalem przedsiębiorstwa, możliwe jest natomiast dokonanie przez konsumenta, za zgodą RAW-POL, wcześniejszej rezerwacji towarów, co jednak nie rodzi po stronie konsumenta, ani RAW-POL, żadnych zobowiązań, sam zakup natomiast dokonywany jest w sklepie, prowadzonym w siedzibie RAW-POL.

1.4. Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego – na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów (tzw. TAX FREE). Dotyczy to sytuacji zakupu i odbioru Towarów bezpośrednio z siedziby RAW-POL. Informacja o zasadach sprzedaży TAX FREE osobno jest dostępna na stronie serwisu WWW, pod adresem www.taxfree.rawpol.com.

1.5. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Klienta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Klienta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Klienta.

1.6 Klientem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, w innym kraju UE lub w kraju trzecim nie należącym do UE z tym, że bez względu na przepisy tego kraju, wyłącznie właściwe będzie dla wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby RAW-POL wskazanego w Regulaminie. Prawo polskie oraz wskazana właściwość Sądu ma również zastosowanie do wszystkich zobowiązań pomiędzy Stronami, w tym wynikających ze złożonych zamówień, w przypadku pozostałych Klientów, tj. mających siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.7. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Klient może nabyć od RAW-POL, co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu, przez złożenia zamówienia za pośrednictwem korespondencji przesłanej e-mail-em, fax-em, pisemnie, jak też przez złożenie zamówienia telefonicznie, a także dokonując osobiście zakupu w siedzibie RAW-POL. Nie narusza do postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.8. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta w Serwisie poprzez: (i) wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień lub podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie RAW-POL; (ii) potwierdzenie, iż dokonujący rejestracji w Serwisie lub składający zamówienie telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie RAW-POL, jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od RAW-POL nabywania towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Klienta.

1.9. Zakładając konto Klient równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.10. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Klienta - wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w procesie rejestracji oraz w formularzu zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień.

1.11. W przypadku gdy na Towary RAW-POL udziela gwarancji jest to wyraźnie wskazane w odniesieniu do danego Towaru w jego opisie lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja, podobnie w przypadku gdy na dany Towar gwarancji takiej udziela producent lub inny podmiot, jest to wyraźnie podane w opisie danego Towaru lub w sekcji strony www pod przyciskiem Gwarancja. W innych przypadkach RAW-POL jak i producenci lub inne podmioty nie udzielają na Towary gwarancji.

1.12. Podanie przez Klienta adresu e-mail w jakiejkolwiek formie oznacza zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

1.13. Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji e-mail, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, których celem jest dążenie do zwiększania jakości obsługi Klienta jak i troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W RAW-POL można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie między innymi poprzez strony WWW pod adresem:
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu.

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Klient posługuje się koszykiem na stronach serwisu WWW.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem albo podanie tych danych telefonicznie, faksem, mailowo albo osobiście w siedzibie RAW-POL.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie WWW, wybierać Towary i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.1.2. Składając zamówienie faksem na numer +48 46 814 95 01.
POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA (plik w formacie Adobe Acrobat PDF - INSTALUJ).

2.1.3. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: +48 46 814 95 00, +48 46 814 68 20.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 (WWW, fax) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru, RAW-POL informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy RAW-POL stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia. Klient może zostać poproszony o odpowiedź na automatycznie wysłaną przez RAW-POL wiadomość e-mail lub SMS dotyczącą zapytania w przedmiocie dalszej realizacji zamówienia.

2.4. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca­ (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

2.5. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez Klienta lub wysłany spedycją najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji, co jest uzależnione od wcześniejszego uiszczenia ceny przez Klienta, za wyjątkiem płatności gotówką przy odbiorze. W przeciwnym razie nie będą mieć zastosowania ceny promocyjne.

2.6. Odwołanie złożonego przez Klienta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą RAW-POL.

2.7. Na produkty złożone za pomocą witryn
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu mają zastosowanie ceny podane bezpośrednio na tych witrynach.

2.8. Na produkty złożone za pomocą witryn
www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu nie ma zastosowania obciążenie kosztami związanymi z zakupem Towaru w niepełnych opakowaniach oraz za wybór sposobu płatność „karta płatnicza” czy odroczony termin płatności, chyba że przy akceptacji zamówienia lub przy danym produkcie podano inaczej.

2.9. Za pomocą witryny www.rawpol.com.pl lub www.rawpol.com Klient ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie RAW-POL. Zamówienia widoczne są po odbiorze Towaru z pierwszego zamówienia złożonego za pośrednictwem witryny www.rawpol.com.pl lub www.rawpol.com

2.10. Waga towarów podana w serwisach WWW jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od wagi przesyłki na co Klient wyraża zgodę.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze towaru, przelew w PLN na konto nr 52 1020 4580 0000 1802 0011 1286 prowadzone w PKO BP S.A. lub zapłata kartą płatniczą albo e-przelewem. W przypadku faktur wystawionych w walucie USD obowiązuje numer rachunku bankowego 51 1020 4580 0000 1102 0014 2687, a dla faktur wystawionych w EUR obowiązuje numer rachunku 65 1020 4580 0000 1602 0014 6167. Kod BIC (Swift): BPKOPLPW.

3.2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie RAW-POL.

3.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto RAW-POL. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje dokument VAT.

3.5. W przypadku gdy formą płatności jest karta płatnicza bądź e-przelew obsługiwane przez Centrum Rozliczeniowe Dotpay, wysyłka lub odbiór towaru następuje po otrzymaniu powiadomienia z systemu Dotpay o prawidłowym wykonaniu transakcji na kwotę odpowiadającą złożonemu zamówieniu. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru, kosztów transportu oraz opłaty za wybór sposobu płatności, na co Klient otrzymuje dokument VAT.

3.6. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać dokument pro forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.6.1. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.

3.6.2. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

3.7. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego towaru.

3.7.1. Dopuszcza się obniżenie ceny za transport w ramach prowadzonych kampanii promocyjnych przez RAW-POL.

3.8. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

3.10. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata do każdej wpłaconej kwoty zostanie wystawiona faktura zaliczkowa (FZL).

3.10.1. Wraz z wydaniem towaru zostanie wystawiony dokument potwierdzający rozliczenie zaliczki FSR jeżeli kwota wpłaconej zaliczki (FZL) jest równa lub wyższa od wartości dostawy.

3.10.2. W przypadku gdy wartość zaliczki (FZL) jest mniejsza od wartości dostawy wtedy zostanie wystawiona faktura VAT (FS).

3.10.3. Jeśli wystąpi zwrot towaru lub zmiana ceny wtedy zostanie wystawiona faktura korygująca rozliczenie zaliczki (KSR).

3.10.4. Po zwrocie nierozliczonej zaliczki zostanie wystawiona faktura korygująca fakturę zaliczkową (KZL).

3.10.5. Zasady wystawiania i rozliczania zaliczek oraz sporządzania dokumentów księgowych, wynikają z odpowiednich przepisów prawa .

3.11. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje odpowiedni dokument VAT (w szczególności fakturę FS, FZL, FSR), może to nastąpić również w formie elektronicznej, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu.

3.12. Maksymalna płatność gotówkowa w trakcie jednego dnia może wynieść równowartość 15.000 EUR. W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty (brutto) nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

3.13. Na warunkach określonych poniżej możliwe jest dokonywanie zakupu z odroczonym terminem płatności.

3.13.1. Klient może ubiegać się o przyznanie limitu w ramach, którego będzie mógł dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

3.13.2. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie przez Klienta wniosku dostępnego na stronie internetowej pod adresem przelew.rawpol.com.pl.

3.13.3. Poprawne wypełnienie wniosku powoduje przesłanie go do ING Commercial Finance Polska S.A., który to zajmie się obsługą transakcji na co Klient wyraża zgodę. ING Commercial Finance Polska S.A. po otrzymaniu wniosku potwierdza lub odrzuca przejęcie obsługi faktur z odroczonym terminem płatności. ING Commercial Finance Polska S.A. może zaproponować inną kwotę limitu niż podana we wniosku przez Klienta. Czas rozpatrzenia wniosku przez ING Commercial Finance Polska S.A. w przypadku dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do oceny sytuacji finansowej Klienta zazwyczaj nie przekracza 14 dni.

3.13.4. Klient może dokonać zmiany danych poprzez wypełnienie stosownego wniosku w profilu Klienta na www.rawpol.com.pl lub www.rawpol.com bądź też przez ponowne wypełnienie wniosku na przelew.rawpol.com.pl lub transfer.rawpol.com

3.13.5. W przypadku posiadania przez Klienta struktury wielooddziałowej, gdzie różne osoby będą upoważnione do zakupu z odroczonym terminem płatności, Klient może wypełnić dla każdego z nich osobny wniosek.

3.13.6. Na numer telefonu komórkowego podanego we wniosku Klient będzie otrzymywać kody autoryzujące daną transakcję. Klient odsyłając SMS z kodem autoryzującym potwierdza powstanie bezspornego zobowiązania do kwoty na jaką został wystawiony do zamówienia dokument PRO (o którym mowa w ust. 3.13.20.) i jednocześnie wyraża zgodę na przelew wierzytelności do ING Commercial Finance Polska S.A. ul. Malczewskiego 45, 02-622 Warszawa, powstałych na rzecz
RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą Julianów 50, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP PL8351001704, a także potwierdza w ten sposób, że został zawiadomiony o przelewie wierzytelności, opisanej w wiadomości SMS, na rzecz ING Commercial Finance Polska S.A. w Warszawie.

3.13.7. Dokument PRO zawiera koszty związane z przeprowadzeniem transakcji takie jak koszt dostawy, koszt przepakowywania (repacking) czy wybór sposobu płatności.

3.13.8. W przypadku braku przesłania przez Klienta w terminie 3 dni wiadomości SMS z kodem autoryzującym następuje anulowanie dokumentu PRO bądź zostanie wygenerowany nowy kod autoryzujący.

3.13.9. Kwota niewykorzystanego limitu jest automatycznie zwiększana następnego dnia roboczego po uznaniu kwotą zapłaty rachunku bankowego wierzyciela: ING Commercial Finance Polska S.A.

3.13.10. Kwota przyznanego limitu może zostać anulowana lub zmieniona w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

3.13.11. Klient dokonuje spłaty zobowiązań w ramach odroczonego terminu płatności wyłącznie na rachunek ING Commercial Finance Polska S.A., podany na dokumencie sprzedaży.

3.13.12. Klient dokonując zapłaty zobowiązany jest podać na przelewie wyłącznie numer faktury.

3.13.13. Opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek należności za Towar powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta do czasu, gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

3.13.14. Skasowanie przez ING Commercial Finance Polska limitu kredytowego powoduje wstrzymanie realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta do czasu, gdy Klient spłaci wszystkie zobowiązania wobec ING Commercial Finance Polska.

3.13.15. Za wybór sposobu zapłaty z odroczonym terminem płatności pobierana jest opłata w wysokości:
A. Dotyczy Klientów prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Przelew 7 dni bez opłaty
 • Przelew 14 dni, opłata stanowi 1,38% wartości faktury brutto
 • Przelew 30 dni, opłata stanowi 1,68% wartości faktury brutto
 • Przelew 60 dni, opłata stanowi 1,98% wartości faktury brutto
 • Przelew 90 dni, opłata stanowi 2,38% wartości faktury brutto
 • Przelew 120 dni, opłata stanowi 2,38% wartości faktury brutto, dostępny dla Klientów mających przyznany limit nie mniejszy niż 100 000 PLN.

B. Dotyczy Klientów prowadzących działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Przelew 30 dni, opłata stanowi 1,96% wartości faktury
 • Przelew 60 dni, opłata stanowi 2,44% wartości faktury
 • Przelew 90 dni, opłata stanowi 2,98% wartości faktury

3.13.15.1. Dopuszcza się wprowadzenie innej wysokości opłat. Opłaty podane są przy zatwierdzaniu zamówienia na stronie www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu.

3.13.15.2. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

3.13.15.3. Do wysokości opłaty za wybór sposobu zapłaty z odroczonym terminem płatności doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.

3.13.16. Terminy płatności, o których mowa w ust. 3.13.15. zostają udostępnione dla Klienta od razu po przyznaniu limitu.

3.13.17. Kwota ww. opłaty wyszczególniona jest na fakturze jako oddzielna pozycja lub też może być doliczona do wartości towarów.

3.13.18. Wystawiona korekta do faktury z odroczonym terminem płatności nie powoduje automatycznego zmniejszenia zobowiązania faktury źródłowej na co konieczna jest zgoda ING Commercial Finance Polska S.A.

3.13.19. W przypadku gdy formą płatności jest przelew z odroczonym terminem płatności, wysyłka lub odbiór towaru następuje po otrzymaniu poprawnego autoryzującego kodu SMS wysłanego z numeru telefonu służącego do potwierdzania transakcji podanego we wniosku.

3.13.20. Na dokumencie potwierdzającym złożenie zamówienia zwanym dokumentem PRO, wartość kwoty do autoryzacji powiększono o 5% wartości zamówienia, lecz nie więcej niż 300 PLN na wypadek rozbieżności między zamówieniem, a fakturą właściwą.

4. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

4.1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez RAW-POL na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez RAW-POL w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.4. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.

4.5.1. Faktury przesyłane w formie elektronicznej to: faktura, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura korygująca zaliczkę, duplikat faktury, duplikat faktury korygującej, duplikat faktury zaliczkowej, duplikat faktury korygującej zaliczkę.

4.5.2. W formie elektronicznej przesyłane są również: dokument rozliczający zaliczkę, korekta dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat dokumentu rozliczającego zaliczkę, duplikat korekty dokumentu rozliczającego zaliczkę.

4.6. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.1. Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.

4.6.2. Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Klienta faktur w formie elektronicznej jest:

4.6.2.1. Wyrażenie przez Klienta zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej. Oświadczenie to Klient może złożyć telefonicznie, faxem, mailem, osobiście w siedzibie firmy RAW-POL lub na stronie
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu podczas składania zamówienia. Ponadto akceptując niniejszy Regulamin Klient jednocześnie wyraża takową zgodę. Zgoda dotyczy wszystkich faktur wystawionych przez RAW-POL.

4.6.2.2. Podanie przez Klienta adresu e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.2.3. Klient otrzyma na adres e-mail informację potwierdzającą przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na stosowanie faktur w formie elektronicznej.

4.6.3. RAW-POL rozpoczyna wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej po złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Klienta.

4.6.4. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa RAW-POL do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.6.5. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Klienta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.

4.6.6. Wszystkie faktury Klienta dostępne są na stronie www.ird.rawpol.com.pl lub www.ird.rawpol.com.

4.6.7. Warunkiem udostępnienia faktur przesyłanych w formie elektronicznej jest zalogowanie się Klienta na stronie www.rawpol.com.pl albo www.rawpol.com lub na stronie www.ird.rawpol.com.pl czy www.ird.rawpol.com albo skorzystanie z przesłanego przez RAW-POL linka, o którym mowa w ust. 4.6.5.

4.6.8. Za moment doręczenia Klientowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.6.5. lub faktury w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Klienta.

4.7. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.7.1. Zmiany adresu e-mail, na który RAW-POL ma przesyłać powiadomienia o wystawieniu faktur przesyłanych elektronicznie, Klient może dokonać poprzez zgłoszenie telefoniczne lub mailowe na adres idok@rawpol.com.pl. Zmiana może być dokonana również za pośrednictwem stron www.rawpol.com.pl i ird.rawpol.com.pl. Na nowo podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zmiany adresu dla faktur przesyłanych elektronicznie. Odpowiedzialność za dokonanie zmiany adresu i właściwe powiadomienie RAW-POL leży po stronie Klienta.

4.7.2. W przypadku braku powiadomienia RAW-POL przez Klienta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail.

4.7.3. Rezygnacji z wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej można dokonać przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenia o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”.
POBIERZ FORMULARZ OŚWIADCZENIA. Podpisany dokument należy odesłać na adres: RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Julianów 50, 96-200 Rawa Mazowiecka.

4.7.4. RAW-POL zaprzestaje wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dla Klienta od dnia następującego po dniu, w którym pozytywnie zweryfikował otrzymane oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana do Klienta na podany adres e-mail.

4.7.5. Ponowne skorzystanie z możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 4.6.2. Regulaminu.

5. FORMA DOSTAWY

5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD, DHL) o ile Klient nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy towaru.

5.1.1. Firmy spedycyjne FedEx, DPD, DHL działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

5.2. Istnieje możliwość dostawy Towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi zgodnie z wymaganiami firmy spedycyjnej.

5.2.1. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą RAW-POL nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z RAW-POL .

5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 14.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od RAW-POL. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (FedEx, DPD, DHL).

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie RAW-POL.

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto RAW-POL.

5.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia.

5.4.1. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

5.5. Zamówienia złożone po 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

5.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.7. Z chwilą wydania przez RAW-POL Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.8. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.9. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji.

5.10. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu RAW-POL w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.11. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Klienta.

5.12. Przy odbiorach własnych Towar dostarczany jest do skraju samochodu odbiorcy Towaru.

5.12.1. Istnieje możliwość odbioru Towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru Towaru na palecie, Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem RAW-POL. W przypadku odbioru Towaru na paletach, Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta czy też przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

5.13. Klient składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”).

5.13.1 Czas oczekiwania na realizacje zamówienia pod indywidualne zamówienie (dotyczy to w szczególności Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie” lub „Direct Service”) wynosi około 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, chyba, że przy danym Towarze na
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu określono inny czas oczekiwania.

Czas ten może ulec zmianie w zależności od dostępności produktu w magazynie producenta czy też może być różny w zależności od dostawcy danych Towarów. Wydłużenie terminu nie uprawnia Klienta do rezygnacji z zamówienia czy też innych roszczeń z tego tytułu.

5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą Towaru, w tym celu Klient zobowiązany jest poinformować RAW-POL o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.

5.15. Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Klienta nie może być większa w ciągu jednego dnia niż 10.000 PLN. Zapłata za Towar powyżej tej kwoty realizowana jest przez Klienta poprzez wpłatę środków na rachunek bankowy RAW-POL przed odbiorem towaru.

6. ZWROT TOWARU

6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Klient wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

6.2.
Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru (możliwość zwrotu nie dotyczy Towarów posiadających na stronie internetowej status „Na zamówienie”, „Direct Service” lub "Produkt dostępny do wyczerpania stanu magazynowego", a także innych Towarów, jeśli wyraźnie zawarto to w opisie danego Towaru), za zgodą RAW-POL, nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena za Towar.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru RAW-POL zwróci w ciągu 3 dni roboczych (data obciążania rachunku na podstawie polecenia przelewu) od otrzymania odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu lub od otrzymania potwierdzenia odbioru, o którym mowa w ust. 6.2.4., na wskazane przez Klienta konto zapłaconą cenę pomniejszoną o koszty opisane w pkt. 6.6.

6.2.3. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub paragonu korygującego na zwrócony Towar.

6.2.3.1. Pobranie korekty jest potwierdzeniem uzgodnienia jej z RAW-POL Stefański Spółka Komandytowo-Akcyjna i akceptacją warunków wystawienia faktury korygującej.

6.2.4. Odebranie przez Klienta spedycyjnego listu przewozowego, do którego została dołączoną faktura korygująca lub listu poleconego jest równoznaczne z odesłaniem podpisanej kopii faktury korygującej.

6.2.5. RAW-POL nie przyjmuje od Klientów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do RAW-POL.

6.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 2 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

6.6. RAW-POL wyraża zgodę na zwrot zakupionego Towaru, z zachowaniem warunków określonych w pkt od 6.2 do pkt 6.5, jeśli prośbę Klienta uzna za uzasadnioną. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:

a) w przypadku zwrotu w okresie od 0 do 14 dni od daty zakupu - o 5 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

b) w przypadku zwrotu w okresie od 15 do 45 dni od daty zakupu - o 15 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.

c) w przypadku zwrotu w okresie od 46 do 90 dni od daty zakupu - o 30 % wartości zwrotu, ale nie mniej niż 15 zł plus 5 zł za każdą zwracaną pozycję.


6.7. Nota do zakupionego obuwia marki COFRA - reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego właściwego dla zastosowanego rodzaju skóry.

Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo-połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

Zasady reklamacji butów marki COFRA:
Buty marki COFRA, z wyjątkiem butów z linii Techno (tj. BRC-RENO, BRC-VOLGA, BRC-URAL, BRC-TAGO, BRC-BRENTA, BRC-DON, BRC-TIGRI) podlegają gwarancji producenta do 12-miesięcy od daty zakupu, przy czym okres ten może ulec skróceniu w zależności od stopnia zużycia produktu, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie obuwia. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia obuwia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji. W ramach gwarancji klientowi oferuje się wyłącznie zwrot ceny za jednoczesnym zwrotem obuwia. W celu złożenia reklamacji klient wysyła na swój koszt reklamowany czysty towar do producenta na adres: COFRA S.r.l. Via dell' Euro 53-57-59, 70051 - Barletta (BA) Italy, P.O. BOX 210, załączając oświadczenie wskazujące przyczynę reklamacji. Reklamacja składana jest na formularzu dostępnym pod adresem
www.rawpol.com.pl/claimofcofrashoes/cofra.xls. Producent obuwia w terminie 30 dni od otrzymania reklamowanego towaru wypowiada się na temat zasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzymuje fakturę korygującą, a po jej podpisaniu i odesłaniu do RAW-POL, otrzymuje zwrot ceny na podany rachunek bankowy.

Zasady reklamacji produktów marki MERIDA:
1. Urządzenia marki MERIDA, w tym pojemniki i dozowniki, podlegają gwarancji producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Na suszarki marki MERIDA okres gwarancji producenta wynosi 2 lata od daty zakupu pod warunkiem posiadania książeczki gwarancyjnej zawierającej potwierdzenie daty zakupu, numer seryjny urządzenia i stosowną pieczęć sprzedawcy.
2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia urządzeń MERIDA lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.
3. Nie jest udzielana gwarancja na materiały eksploatacyjne marki MERIDA (mydła, płyny itp.).
4. W sprawach związanych z zasadami eksploatacji i z usterkami należy kontaktować się z biurem obsługi firmy MERIDA w Łodzi, nr tel. 42 678 54 58.
5. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać przez stronę www.iDOK.rawpol.com.pl.
6. Po zgłoszeniu reklamacji do RAW-POL Klient odsyła towar na własny koszt na adres: MERIDA Spółka z o.o., ul. Mazowiecka 15 , 92-215 Łódź.

6.8. Rozmiary produktów mogą odbiegać nieznacznie od podanych w tabelach wymiarów.

6.9. Firma RAW-POL nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Klient we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.

6.10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać przez stronę www.iDOK.rawpol.com.pl i tylko zgłoszenia złożone w ten sposób będą rozpatrywane przez RAW-POL.

6.11. Odpowiedzialność RAW-POL obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony RAW-POL), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności RAW-POL, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez RAW-POL są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Klienta.

6.12. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach RAW-POL może przyznać rabat na zakupiony i reklamowany Towar.

7. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

7.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Klient powinien w terminie 3 dni poinformować RAW-POL o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do RAW-POL protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

7.2. RAW-POL nie odpowiada za braki towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 7.1

7.3. Odbierając towar z magazynu RAW-POL odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający Towar w imieniu Klienta, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze towaru przez Klienta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności.

8. USŁUGI ZDOBIENIA

8.1. Procedura wykonania usługi w przypadku nadruków wykonywanych bezpośrednio na odzieży:

 • Klient składając zamówienie na towary informuje RAW-POL , iż na towarach będą wykonywane zdobienia.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących zdobień.
 • Klient dokonuje przedpłaty na towary, na których ma zostać wykonane zdobienie.
 • Firma wykonująca zdobienia odbiera od RAW-POL Towary, wykonuje zdobienie i dostarcza z powrotem do RAW-POL .
 • Następuje wysyłka towaru.

8.2. Procedura wykonywania usługi w przypadku wykonania emblematów:

 • Klient składa zamówienie i informuje RAW-POL, iż do tych Towarów będą wykonane emblematy .
 • Ustala się czy emblematy mają zostać wysłane z tą przesyłką czy też w innym terminie.
 • Następnie Klient kontaktuje się z firmą wykonującą zdobienia celem ustalenia szczegółów dotyczących emblematów .
 • W przypadku wysyłki towarów bez oczekiwania na emblematy wysyłka następuje niezwłocznie, natomiast w przypadku wysyłki z oczekiwaniem na emblematy wysyłka następuje po otrzymaniu emblematów od firmy wykonującej zdobienia.

8.3. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za usługi zdobienia. Wszelkie pytania, uwagi czy reklamacje dotyczące takiej usługi należy kierować bezpośrednio do wykonawcy usługi zdobienia. Wykonawcami tych usług mogą być w szczególności następujące firmy : P.P.H.U. „HAFTRA” 96-200 Rawa Mazowiecka, Mszczonowska 36, tel. 046 8140501, 0609 062212, e-mail: haftrawa@vip.interia.pl oraz ZAKŁAD USŁUGOWY „LUPRINT” 96-200 Rawa Mazowiecka, Mszczonowska 36.

8.4. Płatności za usługi zdobienia będą dokonywane odrębnie, według cennika wskazanego przez wykonawcę tych usług, na rachunek bankowy RAW-POL.

9. AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

9.1. Klient może uzyskać status Autoryzowanego Dystrybutora. Szczegółowe zasady dostępne po zalogowaniu do serwisu www.rawpol.com.pl.

10. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

10.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień są przetwarzane wyłącznie w tych celach, w tym dla realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu. Podanie danych jest dobrowolne stanowi natomiast warunek rejestracji w Serwisie oraz składania zamówień, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę.

10.2. RAW-POL nie wykorzystuje ww. danych do żadnych innych celów niż wskazane powyżej, w tym nie udostępnia tych danych osobom lub podmiotom trzecim.

10.3. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

10.4. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych RAW-POL. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

11. MATERIAŁY REKLAMOWE

11.1. Klient może wykorzystywać zdjęcia towarów dla celów związanych z promocją własnej sprzedaży w tym umieszczanie tych materiałów na własnych stronach internetowych. Zgoda RAW-POL na wykorzystanie zdjęć może być jednak w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyn. Zdjęcia mogą być pobierane ze strony www.rawpol.com.pl/mediacenter z uwzględnieniem poniższych postanowień.

11.2. Klient uzyskuje dostęp do pobierania zdjęć i materiałów reklamowych z chwilą złożenia kolejnego zamówienia zakończonego dokumentem VAT, jeżeli okres pomiędzy tym zamówieniem i jego poprzednim zamówieniem nie przekroczył 30 dni. Aby utrzymać ciągłość dostępu do centrum medialnego, odstępy w zakupach nie mogą być dłuższe niż 30 dni. W przypadku, gdy termin 30 dni zostanie przekroczony, możliwość pobierania materiałów zostaje zablokowana.

11.3. Pobrane zdjęcia nie stanowią własności Klienta, w tym Klient nie nabywa do nich żadnych praw, co obejmuje także majątkowe prawa autorskie.

11.4. Użyte materiały zdjęciowe przez Klienta muszą być czytelnie oznaczone tekstem "Copyright (c) by REIS GROUP", o ile nie zostały wyraźnie oznaczone logiem marki produktu.

11.5. Klient nie może bez pisemnej zgody RAW-POL modyfikować zdjęć jak i pozostałych materiałów reklamowych. Dopuszcza się bez dodatkowej pisemnej zgody umieszczanie na materiałach reklamowych danych adresowych Klienta oraz jego własnych warunków sprzedaży – w tym cen.

11.6. Użytkowanie przez Klientów materiałów zdjęciowych jak i elektronicznych banerów reklamowych/informacyjnych jest bezpłatne i nie wymaga pisemnej zgody na ich użytkowanie z zastrzeżeniem ust. 11.5.

11.7 Zasady użycia znaku REIS Autoryzowany Dystrybutor

11.7.1. Znaki graficzne oraz nazwa REIS stanowią przedmiot praw ochronnym do znaków towarowych oraz praw autorskich, chroniony odpowiednimi przepisami.

11.7.2. Korzystanie ze znaku REIS Autoryzowany Dystrybutor jest dopuszczalne na warunkach oraz zasadach przedstawionych poniżej, przez Klientów posiadających status Autoryzowanego Dystrybutora produktów marki REIS i marek zależnych. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta zarówno przez uprawnionego do prawa ochronnego do znaku towarowego, jak i przez RAW-POL.

11.7.3. Status Autoryzowanego Dystrybutora produktów marki REIS nadawany i odbierany jest wyłącznie przez uprawnionego do prawa ochronnego do znaku towarowego lub w jego imieniu przez RAW-POL.

11.7.4. Korzystanie ze znaku graficznego REIS Autoryzowany Dystrybutor wymaga zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

11.7.5. Znak graficzny REIS Autoryzowany Dystrybutor może być używany tylko i wyłącznie w następujących celach:

 • prezentacja i sprzedaż produktów marki REIS
 • reklama produktów marki REIS
 • oznaczanie stanowiska handlu, na którym odbywa się sprzedaż produktów marki REIS
 • znakowanie siedziby Autoryzowanego Dystrybutora, oznaczania nieruchomości oraz ruchomości, a także użycia na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych, pod warunkiem, że służy to reklamie i sprzedaży produktów marki REIS.

11.7.6. W innych wypadkach, poza opisanymi w punkcie 11.7.5, Autoryzowany Dystrybutor musi uzyskać odrębną wyraźną zgodę.

11.7.7. Wraz z utratą statusu Autoryzowanego Dystrybutora, Klient traci powyższe uprawnienia.

11.7.8. RAW-POL oraz uprawniony do prawa ochronnego do znaku towarowego zastrzega prawo do zmiany ww. warunków bez wcześniejszego informowania i podania przyczyn.

11.8. Zdjęcia produktów innych producentów niż RAW-POL stanowią przedmiot praw tych podmiotów i mogą być wykorzystywane tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały pobrane z www.rawpol.com.pl/mediacenter.

11.9. Klient firmy RAW-POL może przekazać materiały zdjęciowe swojemu Klientowi do promocji produktów dostępnych w ofercie RAW-POL pod warunkiem zachowania zasad określonych w niniejszym paragrafie oraz zobowiązania swojego Klienta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi wówczas pełną odpowiedzialność.

11.10. Użycie w materiałach reklamowych czy też witrynach internetowych Klienta któregokolwiek z logotypów pobranych z centrum medialnego RAW-POL czy też z innych źródeł, a należących do RAW-POL musi być poprzedzone dodatkową informacją „Polecamy produkty” lub „Autoryzowany Dystrybutor produktów”. Informacja „Autoryzowany Dystrybutor produktów” może zostać wykorzystana tylko przez Klienta, który posiada status Autoryzowanego Dystrybutora.

11.11. Klient może wykorzystywać we własnych materiałach reklamowych, w tym stronach internetowych opisy produktów, które dostępne są na
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu. Klient zobowiązany jest do podania używanego przez RAW-POL symbolu Towaru, którego dotyczy opis.

11.12. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.

11.13. Wszelkie uprawnienia, w tym prawo wykorzystania materiałów (w tym zdjęć), informacji, nazw, znaków graficznych (w tym logotypów) mogą być w każdym czasie cofnięte przez RAW-POL bez podania przyczyn, co skutkuje obowiązkiem po stronie Klienta, jak też wszelkich podmiotów lub osób, którym je udostępniono (stosownie do ust. 11.9.), natychmiastowego zaprzestania ich wykorzystywania oraz usunięcia wszelkich ich kopii/egzemplarzy lub innych form ich utrwalenia.

12. SERWIS www.artbhp.pl

12.1. RAW-POL jest administratorem serwisu internetowego www.artbhp.pl.

12.2. Serwis www.artbhp.pl , zwany dalej „Serwisem artBHP” , został stworzony z myślą , aby Klienci firmy RAW-POL w bardzo szybki i profesjonalny sposób mogli zaprezentować swoją ofertę w Internecie. Umożliwia to zapoznanie się on-line z produktami znajdującymi się ofercie, przejrzenie zdjęć, opisów produktów, przesłanie zapytań ofertowych . Łatwe zarządzanie witryną pozwala na szybkie skonfigurowanie witryny, zaś szeroki zakres konfiguracji powoduje, iż praktycznie każda witryna jest inna. Przykładowe elementy konfiguracji to: wybór różnych kolorów witryn, wybór produktów, które mają być zaprezentowane, dowolne dostosowanie cen w sposób automatyczny lub ręczny, a także wiele innych elementów dostępnych w zależności od wersji.

12.3. W celu skorzystania z Serwisu Klient otrzymuje numer dostępowy, który stanowi jednocześnie subdomenę do domeny artbhp.pl. Numer dostępowy jest przekazywany z chwilą uzyskania statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Witryna jest aktywowana w ciągu 24h od chwili uzyskania przez Klienta statusu Autoryzowanego Dystrybutora. Klient może poprzez panel zarządzania (panel.artbhp.pl) wprowadzić własną nazwę jako subdomenę i używać jej zamiennie z numerem dostępowym.

12.4. W ramach Serwisu artBHP oferujemy:

 • możliwość wprowadzenia własnego logo:
  • samodzielnie, z opcją pobrania oryginalnego tła do dalszej obróbki, celem zachowania kolorystycznej spójności serwisu
  • za naszym pośrednictwem – przesłanie logo w danym formacie
 • tworzenie własnego regulaminu (warunków współpracy)
 • wprowadzanie informacji o firmie – określenie misji, wizji, opisanie historii działalności firmy
 • możliwość podania danych kontaktowych w zakładce kontakt
 • możliwość budowania działu pomoc, tak by klientom łatwiej było poruszać się po Serwisie. Udostępniamy domyślny tekst pomocy, który można poddać edycji.
 • automatyczne zakładanie strony - możliwość wyboru nazwy subdomeny
 • zakładanie i obsługę kont pocztowych. Przy zakładaniu konta pocztowego możliwość wpisania dowolnej nazwy oraz opcja przekierowania wiadomości na inne wskazane przez Państwa konta pocztowe
 • zmianę kolorów layoutu (wybór wersji kolorystyki sklepu)
 • możliwość zakładania sklepów swoim klientom i zarządzania tymi kontami
 • wprowadzanie nowości (może być zsynchronizowane z serwisem www.rawpol.com.pl)
 • wprowadzanie promocji (może być zsynchronizowane z serwisem www.rawpol.com.pl)
 • wybór produktów, które mają być prezentowane
 • pogląd strony sklepu
 • wersja Angielska i Rosyjska Serwisu
 • ustawienie widoczności danych firmy na mapie Autoryzowanego Dystrybutora (należy wprowadzić w panelu artbhp.pl te dane, które chcą Państwo zaprezentować i zatwierdzić ich widoczność)
 • możliwość dodawania do Serwisu własnych produktów
 • możliwość generowania cennika do pdf - tak aby w łatwy sposób mogli je Państwo przesłać swoim klientom. Opcja wyboru produktów jakie mają się znaleźć w tym cenniku oraz możliwość wpisania stopki do tego cennika jak i też dodania nagłówka
 • w ramach konfiguracji cen m.in. uruchomienie prezentacji cen na WWW, wybór wyświetlania cen: netto, brutto lub brutto i netto oraz możliwość ustalania cen na prezentowane produkty.
 • ustalenie kosztów wysyłki towaru do klienta (koszty stałe lub naliczane na podstawie wagi)
 • dodawanie własnych branż, kategorii i podkategorii, przypisywanie do nich własnych produktów i zarządzanie kolejnością ich prezentacji na WWW
 • przyjmowanie zamówień tylko na produkty, które są dostępne w danej chwili lub też przyjmowanie wszystkich zamówień (domyślnie wszystkie)
 • mechanizm zamówień oczekujących i zarządzania zamówieniami, które posiadają status zamówienia oczekującego.
 • powiadomienie klientów o dostępności towaru z jednoczesną informacją do Państwa firmy - możliwość śledzenia ilość zamówień oczekujących z pozycji panelu zarządzanie
 • przyjmowanie zamówień tylko na wielokrotność jednostki sprzedaży towaru lub możliwość sprzedaży każdej ilości
 • generowanie plików do porównywarek internetowych „nokaut” oraz „ceneo”
 • import plików w formacie CSV, XML, XLS do własnych systemów informatycznych
 • historie zamówień, a tam m.in.:
  • wybór statusów zamówienia: (domyślnie) otrzymano zamówienie, w trakcie przygotowania, zrealizowano
  • możliwość wpisania uwagi do zamówienia (uwagi te będą widoczne także przez osobę zamawiającą)
  • opcja "Dodaj produkty z tego zamówienia do koszyka www.rawpol.com.pl" - automatyczne przekierowanie na www.rawpol.com.pl i dodanie produktów do koszyka
  • do zamówień niezrealizowanych informacja czy dana ilość w zamówieniu klienta jest możliwa do realizacji w magazynie RAW-POL
 • możliwość generowania kodów rabatowych, które to uprawniają posiadacza takiego kodu do obniżenia ceny o dany %.
 • dostęp do korzystania z komunikatorów Gadu Gadu czy też Skype. Państwo decydują o dostępności (widoczność na głównej stronie witryny). Możliwość pisania do wszystkich osób jakie są dostępne w Gadu Gadu.
 • zakładkę, w której można sprawdzić listę produktów dostępnych na www.rawpol.com.pl, a nie dostępnych w www.artbhp.pl
 • możliwość zaznaczenia, że dany produkt ma być ze zdobieniem
 • możliwość zakładania konta w www.artbhp.pl przez Państwa klientów
 • możliwość sprawdzenia ostatnio przeglądanych produktów
 • opcja „proponowane zamienniki” dla produktów, których obecnie nie ma na stanie w magazynie RAW-POL
 • dla każdego produktu kod EAN ułatwiający jego identyfikacje
 • możliwość bezpośredniej integracji z serwisem Allegro - aby mogli Pastwo łatwo wystawiać tam produkty
 • możliwość umieszczenia naszych filmów wideo prezentujących produkty
 • możliwość przeniesienia zamówienia do Państwa systemu sprzedażowego - generowanie pliku EDI
 • możliwość umieszczania ikon Facebook itp.
 • automatyczne pobierania danych z www.artbhp.pl do Państwa serwisów
 • dostęp do generowania banerów:
  • z promocją i wysłania go do swoich odbiorców. Powiązanie z zakładką promocji
  • z nowościami, mogą Państwo wygenerować baner z danym produktem, który jest nowością i wysłać go do klienta. Jeden baner dla jednego produktu lub grupy produktów
 • w karcie produktu informacja o „ polecanych” produktach
 • statystyki Serwisu
 • dla ułatwienia wideo help - co oferuje www.artbhp.pl i jak się poruszać po panelu artbhp.pl
 • oraz inne elementy, które już są i będą dodawane

Przykładowy wygląd witryny dostępny jest pod adresem www.test.artbhp.pl lub www.artbhp.pl.
Prawo do użytkowania witryny wygasa z dniem pierwszego dnia miesiąca jeśli Klient nie dokonał zakupu w poprzednim miesiącu za minimum 1 zł netto. Ponowne nabycie prawa następuje automatycznie, gdy Klient dokona zakupu za minimum 1 zł. Dostęp aktywowany jest w ciągu 24 h po wykonaniu transakcji.

12.5. RAW-POL nie odpowiada za treści umieszczone przez Klientów na udostępnionych im witrynach.

12.6. RAW-POL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian w funkcjonowaniu Serwisu jak również prawo do odmowy dostępu do Serwisu lub zablokowania tego dostępu.

12.7. Opłata za prawo do użytkowania logo artbhp.pl i Serwisu artBHP wynosi 0 zł miesięcznie. Opłata może ulec zmianie i wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia drogą elektroniczną.

12.8. Dla Autoryzowanego Dystrybutora pod adresem www.rawpol.com.pl/artbhp umieszczono materiały graficzne dotyczące projektu artbhp.pl do wykorzystania w promocji własnej firmy.

12.9. Klient może przekazać nieodpłatnie swojemu klientowi - w dalszej części regulaminu zwanego użytkownikiem Serwisu artBHP na prawach Klienta - dostęp do Serwisu artBHP poprzez wygenerowanie w panelu artbhp.pl dla niego nowej subdomeny.

12.9.1. Użytkownik Serwisu artBHP na prawach Klienta ma dostęp do Serwisu gdy ten dostęp przysługuje Klientowi.

12.9.2. Klient nie może pobierać żadnych opłat od swojego klienta (użytkownika Serwisu artBHP na prawach Klienta) za udostępnienie jak i użytkowanie Serwisu.

12.9.3. Użytkownik Serwisu artBHP na prawach Klienta związany jest z postanowieniami pełnego regulaminu udostępnianego na www.rawpol.com.pl, szczególne ma to znaczenie przy korzystaniu z udostępnionych materiałów reklamowych.

12.9.4. Użytkownik Serwisu artBHP na prawach Klienta nie może zbyć osobom trzecim przyznanego dostępu.

12.10. W przypadku automatycznego pobierania danych z Serwisu artBHP np. synchronizacja opisów, zdjęć, pobieranie danych o dostępności produktów w magazynie, Klient zobowiązany jest do umieszczenia na dole strony głównej swojej witryny informację: „Synchronizacja danych z artBHP.pl”. Dopuszcza się, użycie przed artBHP.pl nazwy w subdomeny Klienta otrzymanej do używania Serwisu artBHP.

12.11. Klienci RAW-POL oraz użytkownicy Serwisu artBHP na prawach Klienta posiadający subdomeny w www.artbhp.pl realizują zamówienia swoich klientów w oparciu o własne indywidualne regulaminy i ponoszą osobistą odpowiedzialność za realizację zamówień wobec swoich klientów.

12.12. W przypadku braku odwiedzin strony w danej subdomenie w okresie ostatnich 12 miesięcy, automatycznie zostaje usunięta nazwa subdomeny z konta Klienta i wraca do puli subdomen możliwych do wykorzystania.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. RAW-POL zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży. 

13.2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, która została przez Klienta wybrana spośród listy dostępnych walut (np. PLN, USD, EUR). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

13.3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno klientów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej obszaru. W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.

13.4. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – obowiązują ceny z chwili realizacji zamówienia.

13.5. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Klienta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

13.6. Aktualna instrukcja użytkowania danego Towaru znajduje się w witrynie internetowej pod adresem www.rawpol.com.pl/PIP. W razie różnic między instrukcją użytkowania załączoną w formie pisemnej do Towaru a instrukcją podaną w witrynie internetowej, wiążąca dla Klienta jest ta ostatnia. Klient jest zobowiązany zapoznać się z aktualną instrukcją użytkowania i pobrać jej treść z podanej wyżej lokalizacji. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania Towaru jego użytkownikowi.
Pod adresem www.rawpol.com.pl/PIP znajdują się również deklaracje zgodności poszczególnych Towarów, które mogą być pobrane przez Klienta w przypadku złożenia zamówienia na konkretny Towar.

13.7. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

13.8. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w Towar należy dokładnie sprawdzić czy Towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.

13.9. W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, RAW-POL może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu. W stosunku do danego asortymentu Towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. RAW-POL może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.

13.13. Program rabatowy GOLD POINTS.

13.13.1. W ramach zamówień składanych za pośrednictwem stron www.rawpol.com.pl i www.rawpol.com Klient nabywa prawo do udziału w programie rabatowym GOLD POINTS. Zasady programu dostępne na stronach www.rawpol.com.pl lub www.rawpol.com.

13.14. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych Towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

13.15. RAW-POL zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

13.16. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu
www.rawpol.com.pl, www.rawpol.com, www.artbhp.pl, www.reis.pl, www.rawpol.eu lub www.ogrifox.eu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.

13.17. RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

13.18. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

13.19. Wszelkie uwagi dotyczące pracy Serwisu WWW prosimy kierować na adres firmy RAW-POL oraz na adres e-mailowy: artbhp@rawpol.com.